Reserviläisten ylentäminen

Porvoon sotilasalueen ja MPK ry:n Porvoon paikallisosaston järjestämissä  PVVEH/MPK-harjoituksissa laatii harjoituksen komentotoimisto sotilasalueen päällikön hyväksyttäväksi esityksen harjoitukseen osallistuneiden reserviläisten ylentämisestä. Myös MPK ry:n Porvoon paikallisosaston ("Porvoon plutoona") johtoryhmä voi tehdä esityksen ylennyksestä.

Vapaaehtoisen kertausharjoituksen yhteydessä jokainen kurssin johtaja voi tehdä komentotoimistoon perustellun esityksen erityisen ansiokkaasti palvelleen miehistön kuuluvan ylentämisestä korpraaliksi sekä puoltaa muun kurssilleen osallistuneen ylentämistä. Komentotoimisto ei kuitenkaan tee esitystä, elleivät jäljempänä selostetut edellytykset täyty. 

Ylennyspäätöksiä valmistellessaan sotilasläänin esikunta on sidottu alueelliseen tasapuolisuuteen, mistä johtuen erityisen aktiivisesti suuria vapaaehtoisia harjoituksia järjestävä Porvoon sotilasalue / Porvoon paikallisosasto ei voi aina saada kaikkia esityksiään hyväksytyksi. Aliupseeriarvoista , sotilasmestarin sekä upseeriarvoista majurin arvon osalta on myös olemassa tiettyjä valtakunnallisia kiintiöitä. Reservin everstiluutnantin arvo on erityispoikkeus, joka kadettikoulun käymättömän osalta tulee kysymykseen vain erityistapauksessa.  

Ylennysesitykset käsittelee ja upseeriylennyksiä koskevat esitykset tekee Uudenmaan sotilasläänin komentaja myös niiden toiminnassa mukana olevien reserviläisten osalta, joiden asuinpaikka on muun sotilasläänin alueella (Pääkaupunkiseudun kunnat eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen kuuluvat Helsingin sotilaslääniin).

Aliupseeriylennyksistä päättää sotilasläänin komentaja ja upseeriylennyksistä Tasavallan Presidentti puolustusvoimain ylipäällikkönä.

Reservin upseerien ylennyspäivät ovat vuosittain 4.6 ja 6.12. 

Reservin aliupseerien ylennykset tapahtuvat joko em. päivinä tai muuna sotilasläänin komentajan päättämänä ajankohtana, kuten sotilasläänien perinnepäivänä 24.2.

Rauhanturvatehtävissä palvelleita ylennetään myös YK-päivänä 24.10.

On muistettava, että ylennys ei ole automaatio, vaikka minimimäärä kertausharjoituspäiviä ja edellisestä ylennyksestä kulunut aika mahdollistaisikin ylennyksen. Upseeriylennysten osalta käsittely vaatii suhteellisen paljon aikaa; syksyn harjoituksessa tehty ylennys ei yleensä voi toteutua 6.12. Ylennystä voi joutua odottamaan hyvinkin pitkään. Kysymys ei kuitenkaan ole asian valmistelijoiden pahantahtoisuudesta, vaan tietyistä pelisäännöistä.

Reservin ylennys ei ole palkkio tai palkinto suoritetusta työstä, vaan sen tarkoituksena on kriisiaikojen johtamishierarkian luominen -- palkitsemista varten on myös maanpuolustusharrastuksen piirissä käytettävissä muita tapoja. Tästä syystä ylentämisesitykset laaditaan ainoastaan kriisiaikojen johtamisjärjestelmän lähtökohdista käsin.

Ylentämisesityksiä tehtäessä noudatettavia "pelisääntöjä" ovat muun muassa:

Edellisestä ylennyksestä on oltava kulunut vähintään viisi vuotta. Upseeriylennyksissä tämä vähimmäisaika pitenee, mitä korkeammasta sotilasarvosta on kyse.

Ylentämisen edellytyksenä olevat minimivaatimukset ovat mainitun aikarajan lisäksi:

SOTILASARVO KOULUTUSVAATIMUS
korpraali kertausharjoitus
alikersantti 7 kh vrk
kersantti res-au, 10 kh vrk
ylikersantti res-au, 20 kh vrk (varusmieskers 10 kh vrk)
vääpeli res-au, 40 kh vrk (varusmieskers 30 kh vrk)
sotilasmestari res-au + koulutus, sijoitus ja sopivuus vast SA-tehtävään
vänrikki res-ups
luutnantti res-ups, 10 kh vrk
yliluutnantti res-ups, 30 kh vrk
kapteeni res-ups, 60 kh vrk
majuri res-ups + koulutus, sijoitus ja sopivuus vast SA-tehtävään
everstiluutnantti kuten edellä, vain erikoistapauksena

Kertausharjoitukseen rinnastettavaa koulutusta ovat puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH) ja osittain rinnastettavaa koulutusta muu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (eräät MPK:n kurssit). Valtakunnallinen ja alueellinen maanpuolustuskurssi sekä toimialakohtaiset erikoiskurssit hyväksytään tiettyihin ylärajoihin saakka.  Palvelus palkattuna puolustusvoimissa ja rauhanturvatehtävissä otetaan ylennyksissä huomioon tietyssä määrin.

Teksti: Puolustusvoimat ja Matti Hilli 2001.